Privacy Policy

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

www.noveenkaars.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de

rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en

geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden

voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de

website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.


Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert, plaatsen wij geen

niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of

tablet.


Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende

gebruikersvoorwaarden.


De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing

is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”): noveenkaars.nl

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De

beheerder”): www.noveenkaars.nl, gevestigd te Instraat 12, 6021AC Budel, kvk-nummer: 53585550.


Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens

en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire

doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor

ongevraagde elektronische aanbiedingen.


Artikel 3 - De content van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden,

geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten

functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij

wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op

welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische

applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste

verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden

opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de

gehele of een gedeelte van de website

 alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met

nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette

 de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of

onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn

functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen

verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw

gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf

verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet

 vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw

apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich

onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij

gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.


Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door www.noveenkaars.nl. Onder persoonsgegevens worden

verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als

identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden

geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,

locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de

fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de

beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw

bestellingen.


Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing

van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen

de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten

uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@noveenkaars.nl.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs,

waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan

worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek.

Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn

indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en

waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden

deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze

persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze

privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de

website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het

moment van het vragen van de gegevens.


Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te

ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@noveenkaars.nl.

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te

onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad

die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen

geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.


Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur

zoals deze bij wet is bepaald.


Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde

schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als

bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het

inloggen te vergemakkelijken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

Geen overige cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op

uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk

besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq


Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten

worden ontleend.


Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van

de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens

wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.


Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: S

Kuipers, info@noveenkaars.nl, 0031(0)625002975.


Met vriendelijke groet 

Team Noveenkaars.nl